Algemene verkoopsvoorwaarden Koekenpakketten

Deze webshop wordt ter beschikking gesteld door de onderneming Lotus Bakeries België nv, met zetel te Gentstraat 52, 9971 Lembeke en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0421 694 038 (hierna "Lotus Bakeries België").

Laatst bijgewerkt op: 16/04/2024.

1. Contact 

De klant kan Lotus Bakeries België contacteren op de volgende wijzen: 

E-mail: koekenpakketten@lotusbakeries.com 

Telefoonnummer: 09/376 26 48 

Via de "Contact"-pagina op de Lotus Koekenpakketten webshop: https://cookiepackages.lotusbakeries.be/pages/contact  

2. Toepasselijkheid 

2.1   Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna "Verkoopsvoorwaarden") regelen de contractuele relatie tussen Lotus Bakeries België en de consument die een bestelling plaatst via de Lotus Koekenpakketten webshop (de "Klant"). 
  2.2   Door bij het plaatsen van zijn bestelling het vakje "Ik heb de algemene verkoopsvoorwaarden gelezen en aanvaard deze" aan te vinken, aanvaardt de Klant integraal de inhoud van deze Verkoopsvoorwaarden.  
   2.3   Onderhavige Verkoopsvoorwaarden vormen een aanvulling op het privacybeleid en het cookiebeleid. 

     

    3. Assortiment 

    3.1   Het aanbod aan producten van de Lotus Koekenpakketten webshop is niet bestemd voor beroepsmatig gebruik.  
     3.2   Producten aangeboden via de Lotus Koekenpakketten webshop zijn slechts beschikbaar zolang de voorraad strekt. Enkel de vermelde samenstelling kan besteld worden; aanpassingen op de samenstelling zijn niet mogelijk. Het aanbod op de Lotus Koekenpakketten webshop is niet bindend voor Lotus Bakeries België en kan te allen tijde worden bijgewerkt. Mocht er door omstandigheden een artikel niet voorradig zijn, zal Lotus Bakeries een evenwaardig artikel leveren aan dezelfde prijs. 
      3.3   Lotus Bakeries België is niet aansprakelijk voor een foutieve productomschrijving of een verkeerde prijs indien deze een kennelijke vergissing betreft. 

       4. Bestellen 

        4.1   Klanten hebben de mogelijkheid om producten te bestellen via de Lotus Koekenpakketten webshop. Het plaatsen van een bestelling is mogelijk vanaf 120 koekenpakketten. De Klant kan vóór de definitieve validering van zijn bestelling te allen tijde de bestelgegevens wijzigen. Zodra de inhoud van de bestelling door de Klant is bevestigd, gaat de Klant over tot het afronden van de bestelling.  
         4.2   De koopovereenkomst komt tot stand na de bevestiging van de bestelling door Lotus Bakeries België. De bevestiging van de bestelling wordt via e-mail verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.  
          4.3   Om de verwerking van de bestelling mogelijk te maken, moet de Klant bepaalde informatie verstrekken zoals onder meer contactgegevens, betalingsgegevens en gegevens voor de levering van de bestelling. Deze informatie dient volledig en juist te zijn. Bij gebrek daaraan, zal Lotus Bakeries België niet in staat zijn om de bestelling te verwerken. De Klant verbindt zich ertoe Lotus Bakeries België tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging in de verstrekte informatie die een impact kan hebben op de uitvoering van de bestelling. 
           4.4   Het aanmaken van een account is vereist om een bestelling te kunnen plaatsen via de Lotus Koekenpakketten webshop. 
            4.5   De Klant dient minstens 18 jaar oud te zijn op het ogenblik waarop de bestelling wordt geplaatst. Aangezien Lotus Bakeries België niet beschikt over de geboortedatum van de Klant, mag Lotus Bakeries België er rechtmatig op vertrouwen dat de Klant meerderjarig is of de bestelling plaatst met de uitdrukkelijke toestemming van de ouder of voogd. 

             5. Weigering van bestelling

              Lotus Bakeries België behoudt zich het recht voor om, zonder enige aansprakelijkheid harentwege, bestellingen te weigeren om de volgende redenen: (i) bij bestaan van een ernstig vermoeden van misbruik of kwade trouw in hoofde van de Klant; (ii) bij bestelling van een abnormale hoeveelheid producten door de Klant; (iii) bij bestaan van een vermoeden dat de Klant de producten aankoopt voor een beroepsmatig gebruik; (iv) bij aanwezigheid van een vergissing in hoofde van Lotus Bakeries België; (v) bij onvermogen van Lotus Bakeries België om de bestelling te voldoen (bv. omwille van een uitgeputte voorraad); (vi) indien Lotus Bakeries België de verkoop van de bestelde producten om bepaalde redenen wenst stop te zetten (bv. sterke toename van de aankoopprijzen bij de leverancier, niet-conformiteit van producten met kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften); (vii) bij overmacht; of (viii) bij bestelling door een Klant die daartoe niet over de noodzakelijke bevoegdheid beschikt. 

              6. Prijzen 

               6.1   De toepasselijke prijzen zijn deze welke ten tijde van de bestelling zijn weergegeven op de Lotus Koekenpakketten webshop. Lotus Bakeries België kan de prijzen van de producten op de Lotus Koekenpakketten webshop te allen tijde wijzigen, zonder dat dergelijke prijswijzigingen een impact hebben op reeds geplaatste bestellingen.  
                6.2   Alle prijzen worden zowel exclusief als inclusief BTW weergegeven in EUR (€) en zijn exclusief alle overige belastingen.  
                 6.3   De prijzen weergegeven op de Lotus Koekenpakketten webshop zijn (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven) inclusief leveringskosten. De totale prijs van de bestelling zal steeds duidelijk worden weergegeven vooraleer de Klant de bestelling valideert. 
                  6.4   Eventuele andere bijkomende kosten worden steeds uitdrukkelijk vermeld. 
                   6.5   De bestelde producten blijven eigendom van Lotus Bakeries België tot volledige betaling van de prijs. 
                    6.6   Wanneer een product niet correct geprijsd zou zijn op de Lotus Koekenpakketten webshop en door de Klant op basis van de incorrecte prijs zou worden besteld, zal Lotus Bakeries België schriftelijk contact opnemen met de Klant zodra Lotus Bakeries België kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Klant zal vervolgens de keuze hebben om de producten toch te kopen aan de correcte prijs of om de bestelling te annuleren. De bestelling wordt pas verwerkt nadat Lotus Bakeries België de instructies van de Klant heeft ontvangen binnen twee weken vanaf de datum waarop Lotus Bakeries België de Klant in kennis heeft gesteld. Als Lotus Bakeries België er niet in slaagt om contact op te nemen met de Klant, gebruikmakend van de contactgegevens die de Klant tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als Lotus Bakeries België geen antwoord van de Klant ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandelt Lotus Bakeries België de bestelling als geannuleerd en stelt ze de Klant daarvan schriftelijk in kennis. 

                     7. Betaling 

                      7.1   De betaling gebeurt niet via deze webshop. U zal een factuur via e-mail ontvangen via onze logistieke partner die de levering zal voldoen en elke bestelling moet worden betaald zoals weergegeven in de factuurvoorwaarden. Als je geen BTW-/ondernemingsnummer hebt of een particulier bent, ontvang je een pro-forma factuur. Deze dient vóór de levering te worden voldaan. In geval van het uitblijven van betaling, wordt de levering uitgesteld. Indien je wel over een BTW-/ondernemingsnummer beschikt, vragen we je om de betaling direct na levering te vereffenen.
                       7.2   Bestellingen kunnen worden betaald door middel van bankoverschrijving, Bancontact of door middel van Visa, American Express of Mastercard. Er worden geen andere betaalmiddelen, zoals cadeaubonnen, maaltijdcheques en ecocheques aanvaard. 
                        7.3   Alle betalingen worden verwerkt via een externe partner. Lotus Bakeries België verwerkt zelf geen betalingsgegevens en houdt deze ook niet bij. De Klant draagt bijgevolg zelf de verantwoordelijkheid om zijn betalingsbewijs op te slaan en te printen indien hij de betalingsgegevens in verband met zijn transactie wenst te bewaren. 
                         7.4   De Klant garandeert dat hij volledig gemachtigd is om het aangewende betaalmiddel te gebruiken om zijn bestelling te betalen en dat zijn betaalmiddelen toegang geven tot voldoende saldo om de volledige prijs van de bestelling te betalen. 
                          7.5   Eventuele terugbetalingen zullen, tenzij anders aangegeven, worden uitgevoerd via hetzelfde betaalmiddel als dat waarmee de Klant de bestelling heeft betaald. 

                           8. Levering 

                            8.1   Levering van producten is alleen mogelijk in België. 
                             8.2   Alle producten worden naar keuze van Lotus Bakeries België geleverd door Lotus Bakeries België zelf of door een door Lotus Bakeries België aangeduide externe partner. 
                              8.3   Tenzij anders aangegeven op de bestelpagina, verbindt Lotus Bakeries België zich ertoe de producten te leveren binnen een termijn van dertig (30) dagen na volledige ontvangst van de betaling. Een andere leveringsdatum kan uitdrukkelijk worden overeengekomen tussen Lotus Bakeries België en de Klant. 
                               8.4   Indien Lotus Bakeries België niet in staat is om de producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt Lotus Bakeries België zich ertoe om de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Lotus Bakeries België zal de Klant dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. Als Lotus Bakeries België de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren. Indien de leveringstermijn voor de Klant essentieel is en de Klant Lotus Bakeries België hiervan in kennis heeft gesteld of indien Lotus Bakeries België anderszins redelijkerwijs behoorde te weten dat de leveringstermijn essentieel was, zal de Klant het recht hebben de bestelling kosteloos te annuleren in geval van niet-naleving van de leveringstermijn en een volledige terugbetaling van de betaalde prijs en leveringskosten te ontvangen. 
                                8.5   De logistieke partner van Lotus Bakeries België zal de Klant persoonlijk contacteren (ten laatste één dag voor levering) om de leveringsmodaliteiten af te spreken. 
                                 8.6   Lotus Bakeries België zal de bestelling leveren op het adres dat de Klant aan Lotus Bakeries België heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. De levering gebeurt op het gelijkvloers tot aan de voordeur. De Klant staat zelf in voor verdere verplaatsing. Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het door de Klant meegedeelde adres voor levering, dient de Klant de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling. 
                                  8.7   Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het ogenblik van levering of afhaling. Bij levering of afhaling dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de producten beschadigd zijn, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij Lotus Bakeries België onmiddellijk op de hoogte brengen. Na deze kennisgeving zal Lotus Bakeries België de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde producten. 

                                   9. Herroepingsrecht 

                                    9.1   Uitoefening van het herroepingsrecht 
                                     9.1.1   De Klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag (i) waarop de Klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt; of (ii) indien de bestelling meerdere producten bevat die afzonderlijk worden geleverd, waarop de Klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de Klant om binnen deze termijn aan Lotus Bakeries België mee te delen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht. 
                                      9.1.2   Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Lotus Bakeries België via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Zijn herroeping dient te worden overgemaakt aan:  
                                       9.1.2.1   Per post: Lotus Bakeries België, Gentstraat 52, 9971 Lembeke 
                                       9.1.2.2   Per e-mail: koekenpakketten@lotusbakeries.com 
                                        9.1.3   Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor wat betreft de levering van (i)  goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid (openstaande houdbaarheid van minder dan 30 dagen) of (ii) verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. 
                                         9.2   Gevolgen van de herroeping  
                                          9.2.1   Als de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen terug die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de aangeboden standaardlevering) en dit onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat Lotus Bakeries België op de hoogte is gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij hij uitdrukkelijk met een andere wijze van terugbetaling heeft ingestemd; in ieder geval zullen aan de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Lotus Bakeries België mag wachten met het uitvoeren van de terugbetaling tot Lotus Bakeries België de goederen heeft teruggekregen, of de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 
                                           9.2.2   De Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan Lotus Bakeries België heeft medegedeeld, aan Lotus Bakeries België terug te zenden of te overhandigen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor zijn rekening. De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de goederen vast te stellen. 
                                            9.2.3   Teruggestuurde producten zullen uitsluitend worden aanvaard indien ze (i)  volledig zijn; Dit betekent concreet dat de volledige levering dient teruggestuurd te worden (ii) voorzien zijn van hun originele labels; en (iii) voorzien zijn van hun originele verpakking. Retourzendingen moeten vergezeld gaan van een aankoopbewijs, een kopie van de factuur of de leveringsbon om de verwerking van de retourzending mogelijk te maken. 
                                             MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 
                                             (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 
                                               - Aan Lotus Bakeries België, Gentstraat 1, 9971 Lembeke
                                               - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*) herroep/herroepen (*): ………. 
                                               - Besteld op (*)/Ontvangen op (*): ………. 
                                               - Naam/Namen consument(en): ………. 
                                               - Adres consument(en): ………. 
                                               - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): ………. 
                                               - Datum: ………. 
                                               (*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

                                              

                                             10. Garantie 

                                              10.1   Lotus Bakeries België garandeert dat de producten conform zijn aan de gedane bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Klant mag hebben. Lotus Bakeries België verzekert daarenboven dat haar producten voldoen aan de op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten. 
                                               10.2   De Klant geniet de wettelijke garantie voor gebreken aan overeenstemming van de verkochte producten tot de houdbaarheidsdatum van deze producten. Deze garantietermijn vangt aan bij levering van de bestelde producten. De garantie is niet van toepassing in geval van verwerking van de producten in andere producten.  
                                                10.3   Behoudens in geval van dwingende wettelijke bepalingen is Lotus Bakeries België niet aansprakelijk voor enige (rechtstreeks of onrechtstreeks) door de geleverde producten veroorzaakte schade. Indien Lotus Bakeries België toch aansprakelijk zou worden gehouden onder deze Verkoopsvoorwaarden dan is de aansprakelijkheid van Lotus Bakeries België, behoudens in geval van opzet, bedrog of zware fout, beperkt tot de waarde van de bestelde producten. 

                                                 11. Terugbetaling 

                                                  Wanneer de Klant recht heeft op een terugbetaling van betaalde bedragen, gebeurt de terugbetaling zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de dertig (30) dagen na uitoefening van het recht. Indien de klant een creditkaart heeft gebruikt voor de betaling, gebeurt de terugbetaling door de creditering van de bankrekening van de klant. Indien de klant betaald heeft met een debetkaart, moet hij zijn bankgegevens (IBAN) toevoegen aan zijn klantenaccount, zodat de terugbetaling kan worden uitgevoerd.  

                                                  12. Geldigheid en wijziging van deze Verkoopsvoorwaarden 

                                                   12.1   Indien enige bepaling van deze Verkoopsvoorwaarden in enig opzicht onwettig, ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, laat dit de overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden onverlet.  
                                                    12.2   Het feit dat Lotus Bakeries België op een gegeven ogenblik nalaat de strikte naleving van deze Verkoopsvoorwaarden te eisen, laat de rechten van Lotus Bakeries België onverlet en zal in geen geval kunnen worden beschouwd als een afstand van deze rechten. 
                                                     12.3   Lotus Bakeries België behoudt zich het recht voor om deze Verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen naar de toekomst toe. De gewijzigde Verkoopsvoorwaarden zullen derhalve automatisch van toepassing zijn op elke bestelling die na de datum van wijziging wordt geplaatst. 

                                                      13. Privacy en bescherming van persoonsgegevens 

                                                      13.1   De informatie die verzameld wordt in het kader van het plaatsen van een bestelling wordt elektronisch verwerkt door Lotus Bakeries België of door de externe partners die Lotus Bakeries België inschakelt voor het uitvoeren van de bestelling, zoals onder meer voor de betaling, voor het inpakken van de bestellingen of voor levering. Tijdens het bestelproces worden de volgende persoonsgegevens van de Klant verwerkt: voor- en achternaam, e-mailadres, leveringsadres, facturatieadres, telefoonnummer en betalingsgegevens. De persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt aangezien dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren en aangaan van de koopovereenkomst met de Klant (betaling, levering, dienst na verkoop). 
                                                       13.2   Meer informatie over de manier waarop Lotus Bakeries België persoonsgegevens van de Klant verwerkt en wat de rechten van de Klant zijn is opgenomen in het privacybeleid en het cookiebeleid van de Lotus Koekenpakketten webshop.  

                                                        14. Toepasselijk recht en geschillen 

                                                         14.1   Onderhavige Verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht.  
                                                          14.2   In geval van een geschil, kan de Klant zich eerst tot Lotus Bakeries België richten om een minnelijke oplossing te verkrijgen. 
                                                           14.3   De Klant kan eveneens een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting met het oog op de minnelijke oplossing van een geschil met Lotus Bakeries België. Dit is onder meer mogelijk via het onlineplatform Belmed. Meer informatie over de mogelijke alternatieve geschillenregelingen in België kan worden geraadpleegd via de website van de FOD Economie. 
                                                            14.4   Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om te oordelen over geschillen die zouden voortvloeien uit bestellingen die worden geplaatst onder deze Verkoopvoorwaarden, onverminderd de toepasselijke bepalingen van dwingend recht met betrekking tot consumentenovereenkomsten. 
                                                             14.5   Als de Klant klachten heeft, kan hij contact opnemen met Lotus Bakeries België zoals bepaald in artikel 1. 
                                                              14.6   De Klant kan zijn klacht ook indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting, http://ec.europa.eu/odr. 
                                                               ×