Gebruiksvoorwaarden Webshop Koekenpakketten

Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door Lotus Bakeries België NV, een vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met zetel te Gentstraat 52, 9971 Lembeke, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer:  

0421.694.038 (hierna “Lotus Bakeries”, “wij” “we” “ons” of “onze”). 

Lotus Bakeries biedt deze website en alle informatie en diensten die u via deze website ter beschikking worden gesteld, aan jou - de gebruiker - aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hierin opgenomen voorwaarden. 

Door onze website te bezoeken en er gebruik van te maken ga je akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden (hierna de "Gebruiksvoorwaarden") en verklaart u rechtsbekwaam te zijn om door deze Gebruiksvoorwaarden gebonden te zijn. 

 

ARTIKEL 1 - GEBRUIK VAN DE WEBSITE 

Het is niet toegestaan de website, met inbegrip van de inhoud of een deel daarvan in licentie te geven, over te dragen, door te verkopen, te publiceren, te reproduceren, te kopiëren en/of anderszins te dupliceren, op welke wijze dan ook. 

Je mag de website niet gebruiken (i) voor onrechtmatige of ongeoorloofde doeleinden (ii) op een wijze die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, (iii) om inbreuk te maken op internationale, nationale of lokale wet- en regelgeving; (iv) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of op de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (v) om onjuiste of misleidende informatie door te sturen; (vi) om over te gaan tot het uploaden of doorsturen van wormen, virussen of andere schadelijke codes die kunnen of zullen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de website of enige daarmee verband houdende website, andere websites of het internet aantast; (vii) om de persoonsgegevens van anderen te verzamelen of te traceren; (iix) voor spam, phishing, pharming, pretexting, spiders, crawling of scrapen. Je mag geen valse e-mailadressen gebruiken of je voordoen als iemand anders, of ons of externe partijen anderszins misleiden wat betreft de bron van enige reactie. 

We behouden ons het recht voor de toegang en het gebruik van de website om wat voor reden ook en op welk moment ook te weigeren aan wie dan ook. 

 

ARTIKEL 2 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten, rechten op handelsnamen, en andere productnamen en logo's die de website bevat en alle inhoud van de website, waaronder, maar niet beperkt tot, alle informatie, gegevens, lay-out, ontwerp, teksten, grafische beelden, software, producten en documentatie die daarin is opgenomen, zijn en blijven exclusieve eigendom van Lotus Bakeries of van haar verbonden ondernemingen.  

 

ARTIKEL 3 - NAUWKEURIGHEID EN VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE WEBSITE 

De informatie (zoals teksten, afbeeldingen, links, etc.) op deze website is louter informatief. Noch Lotus Bakeries noch enige van haar verbonden ondernemingen maakt enige expliciete of impliciete verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, inhoud of volledigheid van deze informatie. Lotus Bakeries behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of correcties aan te brengen en om alle of een deel van de informatie te verwijderen.  

 

ARTIKEL 4 – WEBSHOP 

We doen er alles aan de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de webshop zo accuraat mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat het beeldscherm van je computer alle kleuren juist weergeeft. 

Meer informatie betreffende de algemene verkoopsvoorwaarden van de webshop vindt u via een link op de webshop. 

 

ARTIKEL 5 - OPTIONELE TOOLS VAN DERDEN 

We kunnen je toegang geven tot tools van derden die we zelf niet controleren en waarover we geen zeggenschap hebben. Je gaat ermee akkoord dat de toegang tot dergelijke tools je wordt verstrekt in de staat waarin ze zich bevinden ("as is") en voor zover ze beschikbaar zijn ("as available"), zonder enige garantie, voorwaarde of ondersteuning hiervan door ons. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor of in verband met je gebruik van optionele tools van derden. Je gebruikt optionele tools die via de site worden aangeboden geheel naar eigen keuze en geheel op eigen risico, en je moet ervoor zorgen dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder deze tools door de betreffende externe leveranciers worden verstrekt. 

Indien we overgaan tot het aanbieden van nieuwe diensten en/of functies via deze website (zoals het uitbrengen van nieuwe tools en hulpmiddelen), zullen deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op dergelijke nieuwe functies en/of diensten. 

 

ARTIKEL 6 – LINKS NAAR ANDERE WEBSITES OF CONTENT VAN DERDEN 

Bepaalde content, producten en diensten die via onze website beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen je doorsturen naar externe websites waarmee we geen enkele band hebben. We zijn er niet toe gehouden de content of nauwkeurigheid te onderzoeken of te beoordelen, en we geven geen garanties en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materialen of websites van derden of andere materialen, producten of diensten van externe partijen. 

We zijn niet aansprakelijk voor schade of nadeel betreffende de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, hulpmiddelen of content of andere transacties, die verband houden met websites van derden. Bestudeer de voorwaarden van de externe partij zorgvuldig voor je een transactie met hen aangaat. Klachten, vorderingen, problemen of vragen over producten van externe partijen moeten worden doorgestuurd naar die externe partij. 

 

ARTIKEL 7 - PERSOONSGEGEVENS 

Ons Privacybeleid bepaalt hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Voor meer informatie kunt u ons Privacybeleid raadplegen. 

 

ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING 

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Lotus Bakeries, inclusief de aan ons verbonden ondernemingen, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: 

  • handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie; 
  • de onmogelijkheid de website te gebruiken; en
  • het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is. 

 

ARTIKEL 9 - DEELBAARHEID 

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onrechtmatig, nietig of onafdwingbaar is, zal dit geen afbreuk doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.  

 

ARTIKEL 10 - TOEPASSELIJK RECHT 

De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. 

 

ARTIKEL 11 - WIJZIGINGEN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN 

We behouden ons het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te vervangen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd onder de titel “Gebruiksvoorwaarden”. Als je onze website bezoekt en gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Daarom dient u deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. 

Als er op de website een datum wordt vermeld waarop informatie is bijgewerkt of vernieuwd, betekent dit niet dat alle informatie op de website is gewijzigd of bijgewerkt. 

 

ARTIKEL 12 - CONTACTGEGEVENS 

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, kan u contact met ons opnemen op volgens adres: Gentstraat 52, 9971 Lembeke, België, koekenpakketten@lotusbakeries.com. 

×